Zpracování osobních údajů Spolkem

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Účel zpracování:

a) pro vnitřní potřebu Spolku na základě oprávněného zájmu Spolku v souladu s článkem V. stanov Spolku a v souladu s § 236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bude člen veden v seznamu členů po dobu členství ve Spolku, případně po další nezbytně nutnou dobu, v rozsahu údajů sdělených členem spolku, a to:

  • Titul
  • Příjmení/Název
  • Jméno
  • Adresa místa trvalého pobytu/Sídlo (ulice, číslo, PSČ, město)
  • Doručovací adresa, na které člen Spolku/právnická osoba přebírá poštu, v případě, že není shodná s adresou místa trvalého pobytu/sídlem
  • Datum narození/IČ
  • Telefon
  • E-mail
  • Osoba jednající jménem člena ve Spolku,

které slouží zejména k:

  • vedení evidence členů Spolku;
  • zasílání pozvánky na shromáždění členů;
  • vedení evidencí a dokumentace související se shromážděním členů Spolku;
  • zasílání výzvy k zaplacení členského poplatku;
  • zasílání Zápisu ze shromáždění členů;
  • rozhodnutí mimo shromáždění členů (per rollam);
  • zasílání Zápisu z jednání rady, pokud o to člen Spolku požádal;
  • zaslání rozhodnutí o vyloučení člena Spolku;
  • zaslání potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány;
  • zasílání informací o pořádaných akcích.

Spolek zpracovává také číslo účtu při kontrole plateb a párování plateb s přihláškami na akce Spolku.

Pro účely podle tohoto písm. a) není nezbytný souhlas dotčeného člena Spolku. Údaje sděluje Spolku sám člen a jsou z hlediska účelu jejich zpracování považovány za povinné.

b) pro marketingové a informační účely na základě souhlasu, který člen uděluje/neuděluje dle svého rozhodnutí níže k:

  • zasílání informací o výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit Spolku nad rámec vnitřních potřeb Spolku v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);
  • vytváření propagačních materiálů Spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu jméno a příjmení, a dále fotografie, případně audio- nebo videozáznam Vaší osoby, případně též údaj o době a místě a příležitosti jejich pořízení, a to samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů (přičemž jste si vědom/a, že odvolání souhlasu může na straně Spolku vyvolat dodatečné náklady spojené s odstraňováním Vašich osobních údajů);
  • publikování propagačních materiálů Spolku (fotografií, případně audio- nebo videozáznamů) z akcí, kde jsou vyobrazeni členové Spolku, případně též údaj o jménu a příjmení, a dále o době a místě a příležitosti jejich pořízení, a to samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů (přičemž jste si vědom/a, že odvolání souhlasu může na straně Spolku vyvolat dodatečné náklady spojené s odstraňováním Vašich osobních údajů);

s platností po dobu jeho členství ve Spolku (udělení souhlasu je dobrovolné a není podmínkou členství ve Spolku) a v případě propagačních materiálů Spolku dále po dobu odpovídající obvyklému životnímu cyklu takových materiálů (např. u brožurek se nepředpokládá jejich distribuce po uplynutí doby delší než 2 roky od jejich pořízení, u časopisů 5 let od jejich prvního vytištění, u internetových stránek se předpokládá obnova propagačních materiálů po zhruba 2 letech od jejich prvního zveřejnění).

Udělení souhlasu pro marketingové a informační účely není podmínkou členství ve Spolku.

Podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů má člen (subjekt údajů) právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas;
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány;
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů;
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod;
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem;
 • dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem;
 • podat proti Spolku jako správci údajů stížnost.

Při komunikaci se Spolkem ve věcech ochrany osobních údajů se obracejte na adresu spolek(zavináč)osmikvitek.cz.

¨