Další informace o Spolku

Co je spolek

 • Neziskové společenství (samosprávný a dobrovolný spolek)

Účel Spolku

 • Organizovat kulturní a volnočasové aktivity, jichž se účastní děti a mládež pěveckého sboru Osmikvítek, a umožnit jim tak kvalitní trávení volného času rozvojem jejich schopností po stránce hudební i nehudební.
 • Informovat o činnosti výše uvedeného sboru a propagovat jej na veřejnosti.

Forma činnosti Spolku

 • Přímá finanční a organizační podpora.
 • Přijímání a získávání finančních i věcných příspěvků (členské příspěvky, dary, granty, státní příspěvky apod.).
 • Pořádání kulturních akcí.
 • Udržování a podporování partnerských vztahů s jinými sbory.
 • Správa vlastního i svěřeného majetku a řádného hospodaření s ním.

Čím se Spolek řídí

 • Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí stanovami přijatými zakládajícími členy.
 • Stanovy jsou k dispozici zde.
 • Stanovy jsou také uveřejněny ve sbírce listin (http://www.justice.cz/ Sekce obchodní rejstřík -> zadat název (Spolek přátel Dětského pěveckého sboru Osmikvítek nebo IČ: 059 44 473) -> odkaz Sbírka listin).

Členské příspěvky

Rozhodnutím zakládajících členů Spolku stanoven na 300 Kč na hospodářský rok (1. 7. běžného roku do 30. 6. následujícího roku).

 • Splatnost prvního členského příspěvku je 14 dní ode dne přijetí za člena.
 • V následujících obdobích je splatný vždy k 15. 11. běžného roku.
 • Hotově u předsedy Spolku.
 • Bezhotovostně u Fio banka, a.s. (č. ú. 2301224058/2010).

Orgány Spolku

 • Nejvyšším orgánem je shromáždění členů, které volí a odvolává členy rady, schvaluje výsledky hospodaření Spolku, schvaluje výroční zprávu o činnosti Spolku, bere na vědomí plán činnosti na následující hospodářský rok apod. Schází nejméně 1x ročně.
 • Kolektivním statutárním orgánem je rada, která zastupuje Spolek ve všech záležitostech, rozhoduje o přijetí nového člena Spolku a vyloučení člena Spolku, přezkoumává a schvaluje plán činnosti na následující hospodářský rok, přezkoumává a schvaluje roční účetní závěrku apod. Rada má 5 členů z nichž volí předsedu a místopředsedu. Jedním ze členů je vždy sbormistr/sbormistryně. Rada se schází se nejméně 3x ročně.

¨