Zpracování osobních údajů Spolkem

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Účel zpracování:

 • pro vnitřní potřebu Spolku na základě oprávněného zájmu Spolku v souladu s článkem V. stanov Spolku a v souladu s § 236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bude člen veden v seznamu členů po dobu členství ve Spolku, případně po další nezbytně nutnou dobu, v rozsahu údajů sdělených členem spolku, a to:
 • Titul
 • Příjmení/Název
 • Jméno
 • Adresa místa trvalého pobytu/Sídlo (ulice, číslo, PSČ, město)
 • Doručovací adresa, na které člen Spolku/právnická osoba přebírá poštu, v případě, že není shodná s adresou místa trvalého pobytu/sídlem
 • Datum narození/IČ
 • Telefon
 • E-mail
 • Osoba jednající jménem člena ve Spolku,

které slouží zejména k:

 • vedení evidence členů Spolku;
 • zasílání pozvánky na shromáždění členů;
 • vedení evidencí a dokumentace související se shromážděním členů Spolku;
 • zasílání výzvy k zaplacení členského poplatku;
 • zasílání Zápisu ze shromáždění členů;
 • rozhodnutí mimo shromáždění členů (per rollam);
 • zasílání Zápisu z jednání rady, pokud o to člen Spolku požádal;
 • zaslání rozhodnutí o vyloučení člena Spolku;
 • zaslání potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány;
 • zasílání informací o pořádaných akcích.

Spolek zpracovává také číslo účtu při kontrole plateb a párování plateb s přihláškami na akce Spolku.

Pro účely podle tohoto písm. a. není nezbytný souhlas dotčeného člena Spolku. Údaje sděluje Spolku sám člen a jsou z hlediska účelu jejich zpracování považovány za povinné.

 • pro marketingové a informační účely na základě souhlasu, který člen uděluje/neuděluje dle svého rozhodnutí níže k:
 • zasílání informací o výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit Spolku nad rámec vnitřních potřeb Spolku v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);
 • vytváření propagačních materiálů Spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu jméno a příjmení, a dále fotografie, případně audio- nebo videozáznam Vaší osoby, případně též údaj o době a místě a příležitosti jejich pořízení, a to samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů (přičemž jste si vědom/a, že odvolání souhlasu může na straně Spolku vyvolat dodatečné náklady spojené s odstraňováním Vašich osobních údajů);
 • publikování propagačních materiálů Spolku (fotografií, případně audio- nebo videozáznamů) z akcí, kde jsou vyobrazeni členové Spolku, případně též údaj o jménu a příjmení, a dále o době a místě a příležitosti jejich pořízení, a to samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů (přičemž jste si vědom/a, že odvolání souhlasu může na straně Spolku vyvolat dodatečné náklady spojené s odstraňováním Vašich osobních údajů);

s platností po dobu jeho členství ve Spolku (udělení souhlasu je dobrovolné a není podmínkou členství ve Spolku) a v případě propagačních materiálů Spolku dále po dobu odpovídající obvyklému životnímu cyklu takových materiálů (např. u brožurek se nepředpokládá jejich distribuce po uplynutí doby delší než 2 roky od jejich pořízení, u časopisů 5 let od jejich prvního vytištění, u internetových stránek se předpokládá obnova propagačních materiálů po zhruba 2 letech od jejich prvního zveřejnění).
Udělení souhlasu pro marketingové a informační účely není podmínkou členství ve Spolku.
Podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů má člen (subjekt údajů) právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas;
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány;
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů;
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod;
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem;
 • dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem;
 • podat proti Spolku jako správci údajů stížnost.

Při komunikaci se Spolkem ve věcech ochrany osobních údajů se obracejte na adresu spolek(zavináč)osmikvitek.cz.

Anketa

Jak se Vám líbí nový web?
Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...


¨